Keuzebegeleiding is vanaf januari 2023 een extra verplichte dienst die pensioenuitvoerders hun (gewezen) deelnemers, gewezen partners en pensioengerechtigden gaan bieden. Keuzebegeleiding gaat verder dan informeren. Er wordt een (vaak digitale) keuzeomgeving ingericht die wordt aangepast aan de doelgroep. De gevolgen van de verschillende keuzes moeten voor de doelgroep zo helder voor ogen komen dat zij betere keuzes maken. Belangrijk want de te maken keuzes tijdens de opbouwfase en op pensioendatum nemen alleen maar toe. Ik zal er een paar noemen:

  • Bij ontslag wel of niet het partnerpensioen blijven voortzetten;
  • De extra ANW-hiaat verzekering aanhouden zodra het partnerpensioen in het nieuwe pensioenstelsel wordt verbeterd; en
  • Een pensioenbedrag ineens (maximaal 10%) opnemen en zo ja wanneer en wat zijn daarvan de consequenties voor het pensioen?

Bij ontslag het partnerpensioen blijven voortzetten?

Een werknemer kan ervoor kiezen zelfstandig ondernemer te worden. Zodra hij ontslag neemt is hij geen deelnemer meer bij de pensioenuitvoerder. Er blijft een premievrij ouderdomspensioen voor hem achter maar het partnerpensioen is niet meer verzekerd. Daar kan de ondernemer wat aan doen. Hij kan door geld uit zijn potje bestemd voor de oude dag te onttrekken het partnerpensioen tijdelijk verzekerd houden. Dat moet niet te lang duren want er moet wel genoeg voor een ouderdomspensioen overblijven. De pensioenuitvoerder maakt de gevolgen van het wel of niet voortzetten voor de ondernemer inzichtelijk waarna hij een passende keuze kan maken.

De extra ANW-hiaat verzekering aanhouden of niet

Zodra het partnerpensioen in het nieuwe pensioenstelsel wordt verbeterd is het misschien niet meer nodig een extra ANW-hiaat verzekering aan te houden. Een ANW-hiaat verzekering verzekert het verschil tussen de maximale ANW-uitkering en de daadwerkelijke uitkering die lager kan liggen omdat de achterblijvende partner bijvoorbeeld ook inkomsten uit arbeid geniet. In het nieuwe pensioenstelsel kan het partnerpensioen vóór pensioendatum voor lagere en middeninkomens al snel tweemaal zoveel bedragen dan dat nu het geval is. Een extra ANW-verzekering kan dan wel eens te veel van het goede zijn. De pensioenuitvoerder begeleidt de werknemer bij zijn of haar keuze.

Een pensioenbedrag ineens opnemen, voor- en nadelen

Vanaf januari 2023 mag een pensioengerechtigde op pensioendatum ineens 10% van het totale pensioenkapitaal opnemen. Het tijdstip van opname is van belang voor hoeveel de pensioengerechtigde van de bruto uitkering netto overhoudt. Daarnaast is een éénmalige opname niet voor iedereen verstandig. Het heeft namelijk effect op de hoogte van het levenslange pensioen. Er is geen gratis lunch, als een pensioengerechtigde 10% van zijn pensioen laat uitkeren bij aanvang van het pensioen heeft dat invloed op de hoogte van het levenslange pensioen. Het levenslange gaat door de éénmalige opname naar beneden. Kan een pensioengerechtigde dat wel aan? De keuzebegeleiding van de pensioenuitvoerder die verder gaat dan de huidige informatieverstrekking kan de deelnemer helpen de juiste keuze te maken, vraag daarom advies aan pensioenlogica.